Ruku aur Sazdey puri tarah kiya karo / performing the bowing and prostrations perfectly

Bismillah hir-Rahman nir-Rahim

Mafhum-e-Hadith:Ruku aur Sazdey puri tarah kiya karo

Zaid binWahb Radi Allahu Anhu se rivayat hai ki Hudhaifa bin yaman Radi Allahu Anhu ne ek shakh ko dekha kin a rukooo puri tarah karta hai aur na sazda, isliye Aapney us sey kaha ki tumney namaz hi nahi parhi aur agar tum mar gaye to tumhari maut us sunnat (ya Deen) par nahi hogi jis par Allah subhanahu ne Muhamaad Sallallahu Alaihi Wasallam ko paida kiya tha

Sahih Bukhari, Vol1, 791
——————————————————————
Narrated Zaid binWahb: Hudhaifa bin yaman Radi Allahu Anhu saw a person who was not performing the bowing and prostrations perfectly. He said to him, “You have not prayed and if you should die, you would die on a religion other than that of muhammad.”
Sahih Bukhari, Book #12, Hadith #757