Ruku aur Sazdey puri tarah kiya karo / performing the bowing and prostrations perfectly

Bismillah hir-Rahman nir-Rahim

Mafhum-e-Hadith:Ruku aur Sazdey puri tarah kiya karo

Zaid binWahb Radi Allahu Anhu se rivayat hai ki Hudhaifa bin yaman Radi Allahu Anhu ne ek shakh ko dekha kin a rukooo puri tarah karta hai aur na sazda, isliye Aapney us sey kaha ki tumney namaz hi nahi parhi aur agar tum mar gaye to tumhari maut us sunnat (ya Deen) par nahi hogi jis par Allah subhanahu ne Muhamaad Sallallahu Alaihi Wasallam ko paida kiya tha

Sahih Bukhari, Vol1, 791
——————————————————————
Narrated Zaid binWahb: Hudhaifa bin yaman Radi Allahu Anhu saw a person who was not performing the bowing and prostrations perfectly. He said to him, “You have not prayed and if you should die, you would die on a religion other than that of muhammad.”
Sahih Bukhari, Book #12, Hadith #757

2 thoughts on “Ruku aur Sazdey puri tarah kiya karo / performing the bowing and prostrations perfectly

Leave a Reply to MD MURSALIN Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s